6.1 Financiering

DOX wordt structureel ondersteund door de Gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), en ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als ontwikkelinstelling in de Basisinfrastructuur (BIS). Het FCP geeft een specifieke ondersteuning aan de talentontwikkeling van jonge performers. Hieronder vallen het hiphoptraject The Kulture of Hype&Hope, LIONSTORM en de zes DOX Clubs.

De producties Recht en Daddy, het Nieuwe Makers-traject van DIEHELEDING met DIEHELEWEEK, Dashboard en Fokking Awkward (de film), het Nieuwe Makers-traject van Onyx & Ivory met Anne-Fay’s Reaspora, het Nieuwe Makers-traject van LIONSTORM, de internationale uitwisseling met Batalo East, Symphony of Now 2021, het project Future for the Past in samenwerking met Sites of Memory, en de residenties van DIEHELEDING, Schweigman&, Dalton Jansen en MENSJA Collective zijn gerealiseerd met behulp van dekking vanuit de Gemeente Utrecht en het Ministerie van OC&W. 

Voor de realisatie van het grote aantal activiteiten werkt DOX met een gezonde financieringsmix. We zijn blij met deze verschillende structurele subsidiënten die al deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast werden een drietal Fonds Podiumkunsten (FPK)-aanvragen voor de Nieuwe Makers-regeling toegekend en ontvingen we van zowel het FPK als het FCP bijdragen voor internationaliseringsprojecten. Voor afzonderlijke projecten en voorstellingen ontvingen we bijdragen van verschillende private fondsen en bovendien zijn projecten mede mogelijk gemaakt door coproducenten. Niet in de laatste plaats hebben onze deelnemers en ons publiek ons door de jaren in groten getale ondersteund. Met de erkenning van DOX als ontwikkelinstelling in de BIS kunnen we op basis van continuïteit verder bouwen aan inhoud en kwaliteit van zowel de organisatie als de activiteiten.

6.2 Exploitatie en financiële positie

Omzet en exploitatieresultaat
In het afgesloten boekjaar is een omzet gerealiseerd van €1.983K. Het exploitatieresultaat bedroeg €244K positief. Evenals in 2020 hebben de coronamaatregelen aanzienlijke impact gehad op het resultaat en wel in positieve zin. Activiteiten moesten worden uitgesteld dan wel geannuleerd. Voor zover er al tijdelijke medewerkers in beeld waren, zijn deze steeds volledig doorbetaald, zowel in dienstverband als zelfstandigen. Ook zijn er aanvullende activiteiten georganiseerd waarmee werk kon worden gegeven aan tijdelijke medewerkers. Ondanks het doorbetalen van medewerkers bleef er geld over. Deels had dit te maken met vrijvallende budgetten voor materiële kosten, maar ook geldt dat DOX als nieuwe ontwikkelinstelling budgetten had gereserveerd voor activiteiten waar niet direct medewerkers voor in beeld waren. We gaan ervanuit deze activiteiten in de komende jaren alsnog te realiseren.  

Financiële positie en continuïteit 
Per 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve van DOX €367K. Het saldo van de gevormde bestemmingsreserves is €266K. Verder is er een bestemmingsfonds Gemeente Utrecht gevormd waar ultimo 2021 €33K in zit.  

De solvabiliteit (EV/TV) is eind 2021 61%. Het weerstandsvermogen (EV/totale baten) bedraagt 34%. De financiële positie is eind 2021 ruimschoots sterker dan minimaal noodzakelijk wordt geacht. Op basis van de goedgekeurde begroting 2022 neemt de solvabiliteit af tot 54% terwijl het weerstandsvermogen daalt tot 22%.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de effecten van de pandemie. Er resteert eind 2021 nog een COVID-19 bestemmingsreserve van €159K. In het kader van het vijfde steunpakket (2022) is €83K toegekend. Dit is bekend geworden na het opstellen van de begroting voor 2022 en is daar dus niet in verwerkt. Tenslotte is er voldoende eigen vermogen om tegenvallers op te vangen. Indien nodig kan de programmering worden aangepast zonder risico op het niet voldoen aan prestatie-eisen.

Risico’s en onzekerheden  
Coronacrisis  
Hoewel onlangs de meeste beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie zijn komen te vervallen zullen de effecten op het publiek nog lang doorwerken. Het risico van lagere publieksinkomsten is beperkt, maar via coproducenten die hierin grotere risico’s lopen heeft DOX er toch mee te maken. Behalve wegblijvend publiek hebben we ook te maken met risico’s door besmettingen in cast en crew, waardoor activiteiten stil kunnen komen te liggen.

Behalve de effecten op onze bezoekers en de publieksinkomsten heeft de coronacrisis ook aan de aanbodzijde problemen veroorzaakt. Tal van zelfstandigen hebben de sector verlaten, veelal in eerste instantie tijdelijk vanwege de lockdowns. Een deel van hen heeft ontdekt dat buiten de sector beter betaald wordt en bovendien prettigere arbeidstijden gebruikelijk zijn. Alleen het verhogen van de tarieven is niet voldoende omdat in alle sectoren schaarste aan personeel is. Gebrek aan personeel is daarmee een factor van belang geworden in de haalbaarheid van projecten.    

Kasstromen en financiering
De activiteiten worden voor het grootste deel gefinancierd door structurele subsidies van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Utrecht. Daarnaast werft het gezelschap incidentele subsidies en bijdragen en eigen inkomsten.    

Ondernemerschap  
De inkomsten van het gezelschap bestaan voor het grootste deel uit structurele subsidies die gemiddeld goed zijn voor 67% van de totale baten. Daarnaast zijn 23% van de baten incidentele subsidies en private bijdragen, zodat DOX 10% van de baten uit ‘de markt’ haalt. In de begroting was dit aandeel weliswaar iets hoger (14%), maar kijken we naar het laatste normale jaar 2019 dan is in dat jaar dit aandeel 11%. Dit lijkt laag, maar is passend voor de doelstelling van DOX. Voor een instelling die zich toelegt op talentontwikkeling is circa 10% eigen inkomsten (dus exclusief private bijdragen) vrij gunstig.   

Verantwoording aanvullende subsidies COVID-19 
In 2021 heeft DOX twee aanvullende subsidies van het Ministerie van OCW ontvangen om de effecten van de coronabeperkende maatregelen op te vangen. Er is geen beroep gedaan op andere vormen van steun, omdat dit niet nodig was. Wel is er een kleine nabetaling ontvangen inzake TVL uit 2020. De extra subsidie is aangewend om de tegenvallende publieksinkomsten op te vangen en om salarissen en honoraria door te betalen van medewerkers. Het exploitatieresultaat in 2021 was €162K lager geweest indien er geen aanvullende subsidie zou zijn verleend. De aanvullende subsidie heeft geen invloed gehad op de overweging om personeel door te betalen, omdat dit hoe dan ook zou zijn gedaan.